تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن

در حال حاضر در حال مشاهده

آوریل 2016

Tube anchor

Tube anchor plates are  used when pipes used instead of soldier.